کشتار در یک بیمارستان با اره برقی و زامبی (زامبی مرد جنگجو)

بازیواقعا گور.خون spurting در همه جهات است.
هدف این است که بسیار ساده است، شما باید.از بین بردن تمام بیماران.برش با اره.
استفاده کنید.فلش.چپ و راست به حرکت می کند، و.فاصله.برای فعال کردن اره برقی است.

کشتار-در-یک-بیمارستان-با-اره-برقی-و-زامبی-زامبی-مرد-جنگجو
82% عاشق این بازی
همه بازی ها