بازی شکنجه خونین

شما باید از ابزار های مختلفی در اختیار شما: اره برقی، تفنگ ... شکنجه این فرد.

بازی-شکنجه-خونین
83% عاشق این بازی
همه بازی ها