بازی مبارزه با گاو

از کلید زیر استفاده کنید

پرسش:به ضربات
S:پرش
D:شلیک سلاح
F:حفاظت از خود است
فلشحرکت می کند

بازی-مبارزه-با-گاو
78% عاشق این بازی
همه بازی ها