சேட் மற்றும் மவுஸ் 3 உடன் வியாழன் கோர்

நீங்கள் ஒரு பூனை விளையாட மற்றும் அவர்களின் தலைகள் மீது குதித்து முடிந்தவரை மேலும் எலியின் கொல்ல வேண்டும். அம்புக்குறி விசையை பயன்படுத்தி விளையாட.

சேட்-மற்றும்-மவுஸ்-3-உடன்-வியாழன்-கோர்
80% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்
அனைத்து விளையாட்டு