ఒక హిమాలయాలలోతిరుగుతున్నట్లు భావించబడే ఒక భయంకర రూపము పెంగ్విన్ తో టాసు

ఒక సన్నివేశంలో చాలా గగుర్పాటు సాధ్యమైనంత అధిక పెంగ్విన్లు అమలు. స్పేస్ బార్ ఉపయోగించండి.

ఒక-హిమాలయాలలోతిరుగుతున్నట్లు-భావించబడే-ఒక-భయంకర-రూపము-పెంగ్విన్-తో-టాసు
84% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
అన్ని ఆట