కమాండో మిలిటరీ

కింది కీలను ఉపయోగించండి:

బాణాలు: మూవ్
ఎస్: పుల్
W: కత్తి ఇవ్వండి

కమాండో-మిలిటరీ
69% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
అన్ని ఆట